ČuBraD

uslužni obrt

 
 

Obavezni podaci na web stranicama hrvatskih tvrtki

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine N.N. 107/2007. od 3. listopada 2007. godine), između ostalog određuje se zakonska obveza objavljivanja osnovnih podataka o tvrtki na web stranicama tvrtke. Ovime se web stranice izjednačavaju s ostalim poslovnim papirima tvrtke, kao što su pisma, računi i sl. Odredbe se primjenjuju od 1. travnja 2008. godine na sve tvrtke koje imaju vlastite web stranice.

Svi obvezni podaci su propisani člankom 21. Zakona o trgovačkim društvima:

 • Naziv i skraćeni naziv tvrtke.
 • Sjedište tvrtke.
 • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar.
 • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar.
 • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva i je li temeljni kapital uplaćen u cijelosti.
 • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen.
 • Jednako vrijedi i za ukupan broj izdanih dionica i njihovih nominalnih iznosa za dionička društva.
 • Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.
 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa.

KAZNA DO 6.630,00 EUR

Za "zaboravne" postoji i kazna. Prema članku 630. stavak 1. točka 2. navedenog Zakona, ako pravna osoba u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u sudskom registru ili na poslovnom papiru, odnosno na internetskoj stranici društva ne navede propisane podatke, može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 6.630,00 eura.

Iz Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13)

Članak 21.

 1. Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkome registru.
 2. Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 3. Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva.
 4. Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.
 5. Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:
  1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i
  2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
  3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.
 6. Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. Na poslovnom papiru gospodarskoga interesnog udruženja mora se navesti i podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje.
 7. Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.
 8. Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka.

 

 

 
Website uptime monitoring service Host-tracker.com Website uptime monitoring Host-tracker.com
Copyright © 2007-2024 ČuBraD